Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

Ανάληψη υπόθεσης εργαζομένων στην "ΠΥΡΣΟΣ SECURITY"

Το Δικηγορικό μας Γραφείο συμπαρίσταται στους εργαζόμενους της εταιρίας «Πυρσός Security», η οποία αιφνιδίως ανέστειλε τη λειτουργία της και τους ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που του επέδειξαν αναθέτοντας την εργατική υπόθεσή τους.

Θα θέλαμε να τους διαβεβαιώσουμε, ότι θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια,προκειμένου να ικανοποιηθούν οι δίκαιες αξιώσεις τους.

Δευτέρα, 4 Απριλίου 2016

Ανάρμοστη συμπεριφορά δημοσίου υπαλλήλου εντός και εκτός υπηρεσίας

Ποιά θα πρέπει να είναι η συμπεριφορά του δημοσίου υπαλλήλου προς τους πολίτες που εξυπηρετεί;
Ο δημόσιος υπάλληλος οφείλει κατά την άσκηση των καθηκόντων του να συμπεριφέρεται με ευπρέπεια στους διοικούμενους και να τους εξυπηρετεί κατά τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Επίσης, δεν επιτρέπεται να κάνει διακρίσεις σε όφελος ή σε βάρος των πολιτών, εξαιτίας των πολιτικών, των φιλοσοφικών ή των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων (αρχή της αμεροληψίας και της ισότητας), είτε να παραβιάζει την υποχρέωση εχεμύθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Όταν, λοιπόν, η συμπεριφορά των υπαλλήλων είναι αντίθετη με τα παραπάνω ή χαρακτηρίζεται ως ανάρμοστη, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. 

Υπάρχει υποχρέωση ευπρέπειας για τους δημοσίους υπαλλήλους για τη συμπεριφορά τους εκτός υπηρεσίας;
Η διακριτικότητα και η ευπρέπεια της συμπεριφοράς των δημοσίων υπαλλήλων είναι υποχρεωτική και στην ιδιωτική ζωή τους. Οι υπάλληλοι οφείλουν να συμπεριφέρονται με κόσμιο και διακριτικό τρόπο, ώστε να μην θίγεται το κύρος της δημόσιας υπηρεσίας, αποφεύγοντας λ.χ. χρήση απρεπών εκφράσεων, άσκηση σωματικής βίας, διατύπωση απειλών και ύβρεων, πράξεις σεξουαλικής παρενόχλησης κ.λπ. Οφείλουν, εξάλλου, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να θέσει σε αμφισβήτηση την εντιμότητα ή την ηθική ακεραιότητά τους. Κριτήριο πάντοτε είναι το κύρος της υπηρεσίας και ο αντίκτυπος της συμπεριφοράς του υπαλλήλου στην ευρύτερη κοινωνία. Οι ποινές που επιβάλλονται είναι η ίδιες με τις ποινές των πειθαρχικών παραπτωμάτων εντός υπηρεσίας.

Ποιές είναι οι κυρώσεις για την ανάρμοστη συμπεριφορά των δημοσίων υπαλλήλων;
Εφόσον η πράξη του υπαλλήλου αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται σ’ αυτόν δύνανται να είναι:
α) η έγγραφη επίπληξή του, 
β) το πρόστιμο έως τις αποδοχές δώδεκα μηνών, 
γ) η στέρηση του δικαιώματος για προαγωγή από ένα έως πέντε έτη, 
δ) η στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου από ένα έως πέντε έτη, 
ε) η αφαίρεση της άσκησης των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου για τη θητεία ή το υπόλοιπό της, 
στ) ο υποβιβασμός έως δύο βαθμούς, 
ζ) η προσωρινή παύση από τρεις έως δώδεκα μήνες με πλήρη στέρηση των αποδοχών. 
Μάλιστα για την αναξιοπρεπή ή ανάξια για υπάλληλο διαγωγή εντός ή εκτός υπηρεσίας μπορεί να επιβληθεί ακόμη και η ποινή της οριστικής παύσης του υπαλλήλου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όσα αναφέρονται στο παρόν άρθρο αποτελούν μία εισαγωγική προσέγγιση στην ανάρμοστη συμπεριφορά των δημοσίων υπαλλήλων κατά το πειθαρχικό δίκαιο του Υπαλληλικού Κώδικα. Για περισσότερες πληροφορίες, θα πρέπει να συμβουλευτείτε εξειδικευμένο Δικηγορικό Γραφείο, καθώς η κάθε περίπτωση έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και επιδέχεται διαφορετικής αντιμετώπισης.


Το άρθρο επιμελήθηκε η Ασκούμενη Δικηγόρος Νικολέττα Γυλέκη με τη συνδρομή του Δικηγόρου Δρόσου Γρηγορίου.

Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016

Κατάσχεση Τραπεζικών Λογαριασμών

Τι είναι η κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών;
Η κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα εξόφλησης απαιτήσεων, καθώς μπορεί να πραγματοποιηθεί με γρήγορη και απλή σχετικά διαδικασία. Η διαδικασία αυτή ξεκινά με τη δέσμευση του χρηματικού ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό αυτού που οφείλει το ποσό και στη συνέχεια με απόδοσή του σε αυτόν που έχει την απαίτηση. Γι’ αυτό το λόγο, ο τρόπος αυτός εξόφλησης οφειλών, είναι ιδιαίτερα ταχύς, ιδιαίτερα σε σύγκριση με άλλους, όπως η κατάσχεση κινητών ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Η παραπάνω διαδικασία κατάσχεσης ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς λόγω οφειλής ονομάζεται «κατάσχεση εις χείρας τρίτου».

Πώς γίνεται η κατάσχεση σε καταθέσεις που βρίσκονται στην Τράπεζα;
Ειδικά για κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων μεταξύ ιδιωτών, το κατασχετήριο έγγραφο κοινοποιείται στο κεντρικό κατάστημα ή σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Τράπεζας και μέσα σε οκτώ ημέρες οφείλει η Τράπεζα να δηλώσει αν υπάρχει η απαίτηση που θα κατασχεθεί, δηλαδή αν υπάρχουν χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό που θα γίνει η κατάσχεση. Αντίστοιχο έγγραφο κοινοποιείται και στον οφειλέτη μέσα σε οκτώ ημέρες αφότου γίνει η επίδοση στην Τράπεζα, αλλιώς η κατάσχεση είναι άκυρη. Μπορεί να κατασχεθεί, λοιπόν, κάθε χρηματικό ποσό που βρίσκεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς καθώς και άλλα εισοδήματα του οφειλέτη.

Σε ποιές περιπτώσεις δεν μπορεί να γίνει κατάσχεση σε τραπεζικό λογαριασμό για οφειλές μεταξύ ιδιωτών; 
Εξαιρούνται από την κατάσχεση μεταξύ άλλων, απαιτήσεις διατροφής που πηγάζουν από το νόμο ή από διάταξη τελευταίας βούλησης, καθώς και απαιτήσεις για συνεισφορά των συζύγων στις ανάγκες της οικογένειας.
Επίσης, εξαιρούνται από την κατάσχεση απαιτήσεις μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών παροχών, εκτός αν πρόκειται να ικανοποιηθεί απαίτηση για διατροφή που στηρίζεται στο νόμο ή σε διάταξη τελετυταίας βούλησης ή για συνεισφορά στις ανάγκες της οικογένειας, οπότε επιτρέπεται να γίνει κατάσχεση έως το μισό, αφού ληφθούν υπόψη τα ποσά που εισπράττει ο υπόχρεος, το μέγεθος των υποχρεώσεων που του δημιουργεί ο γάμος του για αντιμετώπιση των οικογενειακών αναγκών και ο αριθμός των δικαιούχων.
Τέλος, εξαιρούνται από την κατάσχεση κάθε είδους κοινοτικές ενισχύσεις ή επιδοτήσεις στα χέρια του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως τρίτου, μέχρι την κατάθεση τους στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων ή την με άλλο τρόπο καταβολή τους σε αυτούς.

Το δημόσιο μπορεί να κάνει κατάσχεση σε τραπεζικό λογαριασμό;
Το δημόσιο μπορεί να κάνει κατάσχεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς και γι’ αυτό το λόγο αίρεται το απόρρητο των τραπεζικών καταθέσεων, επειδή απόρρητο δεν σημαίνει και ακατάσχετο. 

Υπάρχει κάποιο όριο στις κατασχέσεις που μπορεί να κάνει το δημόσιο σε τραπεζικό λογαριασμό;
Ακατάσχετες, είναι οι καταθέσεις μέχρι το ποσό των χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (1.250) μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο. Εξαιρούνται, επίσης, από την κατάσχεση οι απαιτήσεις από μισθούς, συντάξεις και ασφαλιστικά βοηθήματα, εφόσον το ποσό αυτών είναι μικρότερο από χίλια ευρώ (1.000€) το μήνα. Στις περιπτώσεις που το ποσό αυτών υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (1.000€), επιτρέπεται η κατάσχεση για τα χρέη στο Δημόσιο μέχρι το μισό από το ποσό που υπερβαίνει έως και χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€).

Τί γίνεται στην περίπτωση που ένας λογαριασμός είναι ανοικτός στο όνομα δύο ή περισσοτέρων ατόμων από κοινού (joint account), μπορεί να κατασχεθεί όλο το ποσό; 
Όχι, δεν κατάσχεται όλο το ποσό αλλά μόνο το μέρος της καταθέσεως που αναλογεί στον οφειλέτη του καταθέτη. Επειδή ο δανειστής, σύμφωνα με το Ν.5638/1932, δεν δικαιούται να κατάσχει το σύνολο της καταθέσεως, αφού αυτό ανήκει σε όλους τους δικαιούχους κατά ίσα μέρη. Το μέρος που αναλογεί στους λοιπούς συνδικαιούχους παραμένει απρόσβλητο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όσα αναφέρονται στο παρόν άρθρο αποτελούν μία εισαγωγική προσέγγιση στην κατάσχεση των τραπεζικών λογαριασμών. Για περισσότερες πληροφορίες, θα πρέπει να συμβουλευτείτε εξειδικευμένο Δικηγορικό Γραφείο, καθώς η κάθε περίπτωση έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και επιδέχεται διαφορετικής αντιμετώπισης.


Το άρθρο επιμελήθηκε η ασκούμενη δικηγόρος Νικολίνα Γυλέκη με τη συνδρομή του δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω Δρόσου Γρηγορίου.

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

Δικαστική απόφαση ακυρώνει πρόστιμο για μη αναγραφή εργαζομένου σε Πίνακα Προσωπικού

Σημαντική δικαστική απόφαση εκδόθηκε από το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας πριν από μερικές ημέρες, καθώς ακυρώθηκε πρόστιμο πρόστιμο ύψους 10.500 ευρώ, το οποίο είχε επιβληθεί σε επιχείρηση λόγω απασχόλησης εργαζομένης, η οποία δεν ήταν αναγραμμένη σε ισχύοντα Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας. 

Η επιχειρηματολογία που σταθμίστηκε από το Δικαστήριο έκανε λόγο για αντισυνταγματική αυστηροποίηση των προβλεπόμενων κυρώσεων με οριζόντια ρύθμιση κατά παράβαση των γενικών διοικητικών αρχών και στο γεγονός της μη κλιμάκωσης των προβλεπόμενων ποσών των προστίμων βάσει αντικειμενικών παραμέτρων, όπως ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού μιας επιχείρησης, ο βαθμός συνεργασίας ή ο αριθμός των αδήλωτων εργαζομένων ανά επιχείρηση.

Περαιτέρω, μεταξύ άλλων στο σκεπτικό της απόφασης του δικαστηρίου αναφέρεται πως «δεν προκύπτει ότι χορηγήθηκε, στην περίπτωση επιβολής προστίμου για την παράβαση της μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού, εξουσιοδότηση στον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για θέσπιση συστήματος αντικειμενικής επιβολής προστίμου, κατ' απόκλιση από το διαγραφόμενο στο ανωτέρω άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 3996/2001, διότι τούτο θα απαιτούσε ειδική σχετική πρόβλεψη στον εξουσιοδοτικό νόμο».
 
Η συγκεκριμένη απόφαση ανοίγει το δρόμο για μία νομικά ορθότερη προσέγγιση της σχετικής νομοθεσίας και αφήνει ελπίδες για κρίση παρόμοιων υποθέσεων υπό το πρίσμα της συνταγματικής προστασίας του διοικουμένου - επιχειρηματία.